NOWOŚCI - NOWA KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2018 - "ESSENCE DE PROVENCE" - daj się zabrać do źródeł Prowansji
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.couleurcaramel.pl

I. Właścicielem sklepu internetowego www.couleurcaramel.pl jest Przemysław Nieruchalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Influo Group Przemysław Nieruchalski, ul. Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140255470, Regon: 301203612, numer telefonu: 600 360 288

II. Na potrzeby niniejszego Regulaminu sklepu zostały przyjęte następujące definicje:

 1. Sprzedawca: Przemysław Nieruchalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Influo Group Przemysław Nieruchalski, ul. Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140255470, Regon: 301203612, numer telefonu: 600 360 288
 2. Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na potrzeby związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Kupujący: zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Produkt: towar bądź towary nabywane przez Kupującego w sklepie internetowym www.couleurcaramel.pl
 6. Regulamin: niniejszy regulamin sklepu internetowego www.couleurcaramel.pl
 7. Sklep: platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Blue Media – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży kosmetycznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

III. Zawarcie umowy i realizacja:

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internetowej. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej:www.couleurcaramel.pl
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia przez niego zamówienia.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia, jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza widocznego po dokonaniu zakupu. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne formularze zamówień z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy mogą nie zostać zrealizowane.
 5. Formularz zawiera dane potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Kupującego następuje w terminie podanym na stronie www.couleurcaramel.pl w zakładce „Płatności i dostawa” – „Koszt dostawy”.
 7. W przypadku zamówień składających się z wielu produktów, Sprzedawcę obowiązuje do wysyłki najdłuższy termin spośród podanych dla poszczególnych produktów.
 8. W przypadku gdy zamówienie złożone przez Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności Produktu, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomi Kupującego o tym fakcie, oraz zwróci Kupującemu całą kwotę uiszczoną za dane zamówienie.
 9. W wypadku gdy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności zrealizowania zamówienia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Produktu na koszt Sprzedawcy.

IV. Ceny:

 1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Podane ceny wszystkich towarów nie zawierają kosztu ich dostawy.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

V. Formy płatności:

1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

a) przedpłata – płatność całości ceny wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą przelewu bankowego,

b) płatność online – płatność całości ceny wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest drogą elektroniczną. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.,

c) płatność za pomocą kart płatniczych - obsługiwane karty to Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

d) za pobraniem - płatność dokonywana jest podczas odbioru paczki u kuriera,

e) gotówka - płatność dokonywana jest podczas odbioru osobistego paczki pod adresem ul. Piastowska 26 w Ostrzeszowie

2. W przypadku przedpłaty płatności ceny za zamówione Produkty wraz z kosztem wysyłki należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Nazwa odbiorcy: Przemysław Nieruchalski

Numer rachunku bankowego: 08 1090 1173 0000 0001 1277 6099

Nazwa banku: Bank Zachodni WBK

V. Dostawa i koszty wysyłki:

1. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2. Realizacja dostawy Produktu do Kupującego może nastąpić:

a) za pośrednictwem paczkomatów Inpost

b) za pośrednictwem kuriera firmy DHL.

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna)

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej (Polecony eCommerce)

Przy zamówieniach na kwotę brutto powyżej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) Kupujący zwolniony jest z kosztów przesyłki.

3. Jeżeli Kupujący w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera albo listonosza oraz odmowę przyjęcia towaru.

VI. Dane osobowe:

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane Sprzedawcy wyraża niniejszym zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia.

3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe, podawane przez Kupujących Sprzedawca traktuje jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz w celu wykonania usługi.

4. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

VII. Odstąpienie od umowy:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Konsumenta) w terminie 10 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem.

2. Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Zuzanna Kulawiak ul. Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o ile nie zostało wysłane Sprzedawcy wcześniej, przed upływem terminów o których mowa w pkt VII ust 1.

4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

5. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w pkt VII ust. 1 pokrywa Kupujący. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 3 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. Reklamacje:

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową towaru w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Konsument powinien przesłać reklamowany Produkt na adres: Zuzanna Kulawiak ul. Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.

Prosimy o przemyślane zakupy. Nie oddajemy pieniędzy za używany kosmetyk oraz nie wymieniamy go na inny produkt.

3. W przypadku uznania Reklamacji wszystkie koszty dostawy nowego towaru ponosi Sklep. Jeżeli wymiana towaru na nowy będzie już niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru i kosztów wysyłki lub zaoferuje inne towary do wyboru, według uznania Kupującego.

IX. Newsletter

1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

Celem skorzystania z Newslettera należy:

 1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
 2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

X. Postanowienia końcowe:

1. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być także w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Pomoc – Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia, oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 r. nr 22 poz. 271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 02.141.1176 z późn. zm.). W sprawach dotyczących korzystania z usług płatności online w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Blue Media S.A..

6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywać sądy właściwe dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej przez Przemysława Nieruchalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Influo Group Przemysław Nieruchalski, ul. Piastowska 26, 63-500 Ostrzeszów. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl